Обществен съвет ОУ "Васил Левски"

Родителите в новите структури ще могат да участват в обсъждането на учебните програми и в избора на учебници, да предлагат мерки за подобряване качеството на образователния процес, да дават становище за разпределението на бюджета и да участват в атестацията на преподавателите.

 

Общественият съвет ще  продължи своята работа и през тази учебна година. Неговото създаване беше предвидено в новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Кой влиза в обществения съвет?

В съветите се включват един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответното учебно заведение, а за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация - и представител на работодателите. Право на участие имат и "професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището", посочват от МОН в проекта на правилника за създаване на обществените съвети. Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет задължително са родители на деца или ученици от детската градина или училището. Не могат да участват родители, които са членове на училищното настоятелство. Ако детската градина или училището е с до 500 деца или ученици, общественият съвет се състои от 5 или 7 души, ако децата са над 500 - от 7 или 9 души. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание до два месеца след началото на учебната година.

 

Какво прави общественият съвет?

С влизането си в обществения съвет родителите ще могат да се включат в обсъждането на учебните програми и в избора на учебници, да предлагат мерки за подобряване качеството на образователния процес, да дават становище за разпределението на бюджета. В проекта е записано още, че съветът дава или не одобрението си за стратегията за развитие на детската градина или училището, участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи, участва в атестирането на директорите и сигнализира за нарушения. Ако родителите не са съгласни със стратегията за развитие на учебното заведение или с учебния план, педагогическият съвет е длъжен да прегласува решението си, но членовете му не са длъжни да се съобразят с изразеното от родителите мнение при повторното си гласуване.

Как се избират членовете?

Представителите на родителите в детски градини и училища с над 100 деца или ученици се избират на два етапа: първо се събират родителите на децата от всяка група/паралелка, и избират двама представители / за детски градини и училища с от 101 до 600 деца или ученици/, или по един представител от група/паралелка, когато детската градина или училище е с над 600 деца или ученици. Така избраните представители се срещат за втори път, когато измежду тях се провежда гласуване за определения брой родители в обществения съвет. Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

Attachments:
Download this file (1_ОС_2016.pdf)Обществен съвет[ ]3964 kB2019-12-05 20:28
Download this file (2_Протокол_2017.pdf)Заседания на ОС 2017[ ]3473 kB2019-12-05 20:28
Download this file (3_Заседание_2019.pdf)Заседания 2019[ ]4014 kB2019-12-05 20:28
Download this file (4_заседание2_2019.pdf)Заседания 2019[ ]1076 kB2019-12-05 20:29
Download this file (Протокол 1 -01.09.2020.pdf)Обществен съвет- заседания 2020година[ ]1500 kB2021-06-08 06:06
Download this file (Протокол 3 -11.05.21.pdf)Обществен съвет- заседания 2021година[ ]1447 kB2021-06-08 06:09
Download this file (Протокол 4 -27.05.21.pdf)Протокол 4 -27.05.21.pdf[ ]2102 kB2021-06-08 06:10
Download this file (Протокол от Обществен съвет.pdf)Нов състав на Общественият съвет 2022[ ]1275 kB2022-11-21 18:33

Контакти

Основно училище „Васил Левски“ - гр.Ботевград ул. „Александър Батенберг“ №14 

Search