История

История

 

 

 

ЛЕТОПИС НА УЧИЛИЩЕТО

 

1826г. - В параклиса на черквата  е открито първото училище в Самунджиево (Ботевград).

1874г. - Началното училище прераства в прогимназия. 

След освобождението на България от  османско иго настъпва бърз подем в просветното дело на града. Броят на учениците ежегодно нараства.

 

 

 1910г. – Започва строителство на ново училище в долния край на града.

 1912г. – Тържествено е открито новото училище. В него е преместен целият начален курс от     старата прогимназия заедно с всички учители. Училището се обособява като самостоятелно начално училище за целия град. За главен учител е назначен Цеко Минов

 1912-1919г. – Училището разполага със седем класни стаи, с въртящи се черни дъски и двуместни чинове с капаци. Първоначално учителският колектив наброява 10 души. Работи се със стремеж за издигане на учебно-възпитателната дейност. Въведени са нови учебни дисциплини, провеждат  се педагогически конференции, обогатява се библиотечния фонд.

Училището два пъти е посещавано от тогавашните министри на народното просвещение, които остават впечатлени от колектива и знанията на учениците.

Учебните занятия са прекъсвани три пъти: 

1912г.- поради обща мобилизация за балканската война; 

1915г.- Първа световна война; 

1918г.- епидемия от испанска болест. 

1919-1944г. – Нараства броят на учениците и персонала. Разширява се и се разнообразява училищната и извънучилищната дейност. С учениците се подготвят разнообразни културно-просветни изяви, театрални представления, вечеринки, утра и др.

Под ръководството на чеха Враня, учителите засаждат съществуващия и сега парк от южната страна на училището. 

1952г. – В сградата на училището е настанено професионалното училище по шев и кройка. 

1949-1953г. – Организирани са курсове за ограмотяване. Открита е детска градина с две групи. 

1955г. – Благодарение на безвъзмездният труд на персонала, родители и ученици, училището е добре поддържано и уредено. Училището е излъчено за окръжен първенец по хигиенизиране и озеленяване.

1956г. – За първи път се открива V клас и училището се преобразува в основно. 

  С решение на Педагогическия съвет  за патрон е избран Апостола на свободата – Васил Левски.  

     1958г. – Училището се разраства до VІІ клас.  

1961г. – Започва оформяне на двойни паралелки. 

1966г. – Излиза решение за строеж на нова училищна сграда с перспективи за разширение. 16 ноември1967г.-започва строителството на новата сграда.Учебните занятия се водят в  сградата на днешнотото училище ПГТМ „Христо Ботев“. 

1968г. - За първи път в училището завършва VІІІ клас. 

19 септември 1972г. – Тържествено е открита новата просторна и слънчева сграда на
 ОУ”Васил Левски”- І етап.
21 февруари 1974г. – Започва строителството на ІІ етап на сградата.
1977г. – Строителството окончателно завършва.
1980г. – Започва да функционира закритият  плувен басейн.
1984 и 1986г. – Училището е комплексен първенец.
1987г. – По повод  на 75 годишнината от създаването му училището е удостоено
с орден „Кирил и Методий”- І степен.
По специална поръчка е създаден Химн на училището от      композитора Атанас  Косев и текст на  Димитър Точев. 
Започва прием на профилирани паралелки с разширено изучаване на музика и изобразително изкуство. Училището е най- голямото в Софийска област. 

1995г. – Започва прием на паралелки за ранно чуждоезиково обучение от І клас – английски език. 

2002г. – Педагогическият състав наброява 65 души. Броят на учениците е 843. В училището работят психолог и логопед. Разполага с библиотека, компютърна и актова зала, работилници. 

2004г. – Започва газифицирането на сградата и обновяване на облика ù. 

2005г. – Откриване на барелеф на Левски пред централния вход.
25октомври 2006г. – Откриване на мултимедийна зала и втори компютърен кабинет
 

2006г. – Обновяване на оформлението на училищния парк и откриване на чешма в двора на училището. Изградена е архитектурна среда за деца със специални образователни потребности. На територията на училището работи Център за социална рехабилитация и интеграция. 

2009г. – Открита е осъвремененената /санирана/ сграда на училището-начален етап. На територията на училището е открит Общински спортен комплекс „Васил Левски”, състоящ се от закрит плувен басейн и многофункционална спортно тренировачна зала.

2012г. – Започва активна и ползотворна дейност по Проект „Успех”.

2012г. – Тържествено се отбелязва 100 годишнината от създаването на училището. Открити са обновените Училищна музейна сбирка; Природонаучен кът и Училищна библиотека.

2019г.- През учебната 2019/ 2020 година в училището се обучават 240 ученици. Голям е броят на  учениците, които се обучават в индивидуална форма на обучение. Педагогическите специалисти са 35, като в тях влизат 3-ма ресурсни учители, 1 логопед, 1 психолог.

Учениците са разпределени в 13 паралелки от първи до седми клас. Налице са 8 групи за целодневно обучение – около 70% от учениците в училището са включени в тях.

През тази учебна година училището ще работи по два проекта на ОП НОИР: 

·                       „Подкрепа за успех“ 

·                       „ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАЕТОСТ - ЗА БЪДЕЩЕТО НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В БОТЕВГРАД”- като партньор на Община Ботевград 

И двата проекта осигуряват допълнителни занимания за ученици с обучителни затруднения, както и повишаване на мотивацията за присъствие и труд в училище, чрез участие в занимания по интереси.
2021г.- 
През учебната 2020/ 2021 година в основно училище „Васил Левски“ се обучават 272 ученици в дневна форма на обучение.
 Голям е броят на  учениците, които се обучават и в индивидуална форма на обучение. Педагогическите специалисти са 38, като в тях влизат 3-ма ресурсни учители, 1 логопед, 1 психолог.
Учениците са разпределени в 14 паралелки от първи до седми клас. Налице са 8 групи за целодневно обучение – около 70% от учениците в училището са включени в тях, като тенденцията е целодневното обучение да обхване всички ученици.
През тази учебна година училището ще работи по два проекта на ОП НОИР:

  • „Подкрепа за успех“
  • „ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАЕТОСТ - ЗА БЪДЕЩЕТО НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В БОТЕВГРАД”- като партньор на Община Ботевград

И двата проекта осигуряват допълнителни занимания за ученици с обучителни затруднения, както и повишаване на мотивацията за присъствие и труд в училище, чрез участие в занимания по интереси.
Основна бъдеща цел на училището е развитието на материалната база и  внедряване на Stem технологии в обучението. Обособяване на  специализирани кабинети по различните предмети, както и разширяване на базата, за развитие на клубовете по интереси.


http://botevgrad.bg/obshtina/view/ou-v-levski-69

https://app.shkolo.bg

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Primary_School_Vasil_Levski,_Botevgrad

Електронен дневник

Фейсбук страница:Контакти

Основно училище „Васил Левски“ - гр.Ботевград ул. „Александър Батенберг“ №14 

Search