Профил на купувача

Правна основа за създаване и поддръжка на профил на купувача

Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.

 

Видове процедури по възлагане на обществени поръчки чл. 18 от ЗОП:

 • Oткрита процедура;
 • Oграничена процедура;
 • Състезателна процедура с договаряне;
 • Договаряне с предварителна покана за участие;
 • Договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
 • Състезателен диалог;
 • Партньорство за иновации;
 • Договаряне без предварително обявление;
 • Договаряне без предварителна покана за участие;
 • Договаряне без публикуване на обявление за поръчка;
 • Конкурс за проект;
 • Публично състезание;
 • Пряко договаряне
 • Процедура с обява за събиране на оферти
 • Процедура с покана до определени лица
 • за поръчки под праговите стойности - директно догораряне.

Законът предвижда и провежадне на процедурите

 • Пазарни консултации по чл. 44
 • Вътрешен конкурентен избор -по чл. 82

Законът се прилага задължително при доставка на стоки на стойност над 150 000 лв.Стойността на една обществена поръчка е равна на сбора от стойността на всички позиции в нея.

 

Видове възложители и приложими процедури - чл. 19 от ЗОП

Публични възложители - при възлагане на обществени поръчки публичните възложители прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 3 , 6 - 8 и 11 - 1, а именно:

 • открита процедура;
 • ограничена процедура;
 • състезателна процедура с договаряне;
 • състезателен диалог;
 • партньорство за иновации;
 • договаряне без предварително обявление;
 • конкурс за проект;
 • публично състезание;
 • пряко договаряне. 

Секторни възложители - при възлагане на обществени поръчки секторните възложители прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 7, 9 и 11 - 13, а именно: 

 • открита процедура;
 • ограничена процедура;
 • договаряне с предварителна покана за участие;
 • състезателен диалог;
 • партньорство за иновации;
 • договаряне без предварителна покана за участие;
 • конкурс за проект;
 • публично състезание;
 • пряко договаряне.

Възложители в сектор "Отбрана и сигурност" - При възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 10, а именно:

 • ограничена процедура;
 • договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
 • състезателен диалог;
 • договаряне без публикуване на обявление за поръчка;

 

Електронни документи които се публикуват в профил на купувача

Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:

 • Решения, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
 • Обявления, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
 • Покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
 • Разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;
 • Протоколите на комисиите за провеждане на процедурите
 • Окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;
 • Договорите за обществени поръчки, включителноприложенията към тях
 • Рамковите споразумения, включителноприложенията към тях;
 • Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки
 • Допълнителните споразумения за изменения на рамковите споразумения;
 • Обявите за събиране на оферти;
 • Поканите до определени лица;
 • Документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
 • Разясненията по документациите за участие;
 • Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;
 • Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;
 • Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
 • Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка
 • Становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя;
 • Одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;
 • Обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила
 • Вътрешните правила
 • Договорите сключени при пряко договаряне за строителство

 

 

Конфиденциалност на публикуваната информация

При публикуване на електроните документите се заличава информацията, по отношениена която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.

 

Срок на публикуване на документи в електронните преписки на профила на купувача

Електронните документи се публикуват в профила на купувача в следните срокове:

 • Всички решения и обявления, когато подлежат на публикуване – в деня на публикуването им в регистъра;
 • Решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 ЗОП – в деня на изпращането им на лицата, заявили интерес, на кандидатите или на участниците, а когато не подлежат на изпращане – в деня на издаването им;
 • Поканите по чл. 34, ал. 1 ЗОП – в деня на изпращането им на избраните кандидати;
 • Поканите по чл. 34, ал. 2 ЗОП – в деня на изпращането им до лицата, които са заявили интерес за участие;
 • Протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите – в деня на изпращането на съответното решение по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 10 ЗОП, в зависимост от вида и етапа на процедурата;
 • Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях – в деня на публикуване на обявлението за възлагане на поръчка в регистъра;
 • Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения:
  а) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 ЗОП – в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение в регистъра;
  б) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, 4 – 6 ЗОП – до 7 дни от сключване на допълнителното споразумение;
 • Становищата на АОП във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол – в 10-дневен срок от получаването им от възложителя или от публикуването им в регистъра;
 • Информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 ЗОП – в 5-дневен срок след извършване на съответното действие;
 • Съобщението по чл. 193 ЗОП – в деня на прекратяването.
 • Съобщението по чл. 43, ал. 4 ЗОП се публикува на профила на купувача в деня, в който възложителят е узнал, че решението не е получено от кандидата или от участника.

 

Срок на съхранение на документи в електронните преписки на профила на купувача

Документите и информациятакоито се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. Преписката се поддържа в профила на купувача до изтичането на 3 години от:

 • Прекратяването на процедурата, съответно публикуването на съобщението по чл. 193 ЗОП – когато не е сключен договор;
 • Изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение, квалификационната система и динамичната система за покупки.

Възложителите създават и поддържат досие за всяка обществена поръчка с цел осигуряване на документална проследимост (одитна пътека) по отношение на всички свои действия и решения, както и на действията на комисиите за възлагане на обществени поръчки, независимо дали поръчките се възлагат с електронни средства.

 • Досието съдържа всички решения, обявления, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за предприетите действия по чл. 44, ал. 3 - 5, описание на причините, поради които се използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при електронното подаване, а в случаите на осъществен предварителен контрол - и становищата на Агенцията по обществени поръчки и мотивите на възложителя за неприетите препоръки.
 • Досието съдържа договора или рамковото споразумение, както и всички документи, свързани с изпълнението и неговото отчитане.  Досиетата се съхраняват за срок 5 години от датата на приключване изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата.
 • Сроковете могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз.

 

Обекти на обществени поръчки:

 • покупка на стоки,
 • строителство,
 • наеми или лизинг,
 • предоставяне на услуги за ремонт,
 • транспорт,
 • далекосъобщения,
 • застраховане,
 • научноизследователска дейност
 • други дейности

 

Възложители по ЗОП

 • държавни органи,
 • лечебни заведения,
 • кметове на общини и райони,
 • органи и организации, които се разпореждат със средства от държавния бюджет, общинските бюджети и/или фондове, преотстъпени приходи на бюджетни и нестопански организации
 • националния осигурителен институт
 • националната здравно осигурителна каса - законът не се прилага за договори на НЗОК за лекарства по чл.45 ал. 6 от 330

Министерският съвет може да упълномощи с решение определен министър или друг орган на изпълнителната власт да проведе централизирана процедура за възлагане на обществена поръчка и да сключи един общ договор.

 

Вътрешни правила в профила на купувача


Възложителите утвърждават вътрешни правила за поддържането на профила на купувача, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него, при условията и по реда на Закона за електронното управление.

С вътрешните правила се определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите, определени закона за обществените поръчки.

Контакти

Основно училище „Васил Левски“ - гр.Ботевград ул. „Александър Батенберг“ №14 

Search