Новини

Електронен вестник на ОУ "Васил Левски"

Стартира кандидатстването на училищата, които желаят да работят по новия проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз

Стартира кандидатстването на училищата, които желаят да работят по новия проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз. До 17.30 часа на 6 юни 2023 г. включително директорите на държавните, общинските и частните училища могат да подават заявление за участие в проекта, като предварително се запознаят с разписаните дейности и с начина на тяхното изпълнение. Заявлението за участие в проекта се попълва в електронен формат и е достъпно на адрес: https://forms.office.com/e/3aDFKiqzys или чрез QR код: QR код

Той ще надгради дейностите на проектите „Подкрепа за успех“ и „Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП НОИР и осигурява възможност за продължаване на дейността на вече назначените педагогически специалисти и непедагогически персонал и в новия програмен период. Това се отнася за ресурсните учители, психолозите, образователните медиатори и всички останали, които вече работят в училищата. Включването в новия проект ще позволи да се осигури устойчивост и приемственост на дейностите, свързани с предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците. 

Предвижда се дейностите по проекта да се изпълняват 60 месеца. Основната цел на проекта е да се насърчи и разгърне потенциала на учениците и те да бъдат трайно приобщени в училищното образование, като подобряват образователните си резултати. Дейностите са насочени към засилване на приобщаващия характер на училищната система с фокус върху учениците от уязвими групи, както и към намаляване на дела на преждевременно напусналите училище. Друга цел е да се повиши мотивацията на учениците за учене и да се стимулират творческите им изяви. Предвиждат се и обучения за учители за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. Ще се организират обучения и на непедагогическите специалисти, вкл. образователни медиатори и социални работници. В рамките на проекта е заложена и интензивна работа с родители за формиране на положителни нагласи към образованието. Допълнителна подкрепа ще получат и ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби. В рамките на този проект ще може да се организират занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране.

Очаква се за целия период на изпълнение на проекта да бъдат подкрепени общо 96 279 ученици и техните родители, както и да бъдат проведени обучения за малко над 4000 учители и непедагогически персонал за работа с деца и ученици от уязвими групи.

Основно училище "Васил Левски" гр. Ботевград се включва в проекта и предстои назначаване на образователен медиатор/социален работник.
Образователният медиатор/социален работник в училище е посредник между семействата, учениците и училището, съдейства за обхващането и качественото училищно образование, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

Процедурата за кандидатстване , подбор и наемане на кандидати за длъжностите “образователен медиатор“ и „социален работник“, можете да видите в рубриката "Проектни дейности".

Контакти

Основно училище „Васил Левски“ - гр.Ботевград ул. „Александър Батенберг“ №14 

Search