Новини

Електронен вестник на ОУ "Васил Левски"

110 години – дълг, отговорност, предизвикателство

 

 

Дълъг е пътят на образователното дело в Ботевград. Основно училище „Васил Левски“ е част от неговата история. Да тръгнем от началото.

Първото килийно училище изниква през 1826 година. Място - в параклиса на черквата. Градът ни все още е село, нарича се Самунджиево. Будни хора са неговите хора, нуждата от просвещение расте. Така след 10 години в двора на църквата е построено ново училище – двуетажно, като първият етаж служи за молитвен дом, а вторият – за учебни занятия. Обучението се води при първобитни условия. Използват „панакиди“ – дървени, квадратни, добре огладени дъски, напоени с восък. По тях учениците пишат азбуката или смятат.., докато научат урока. По-късно идва ред на „пясъчниците“ – сандъчета пълни с пясък, върху които се пише с изострена пръчица или показалец. Дисциплината е сурова. Учениците са наказвани за всяко своеволие с тояга или връзване за „чумбасите“ /кичури коса/. Въпреки строгите мерки в училище, броят на учениците расте.

              През 1866 г. село Самунджиево става град Орхание. В новооткрития град през 1874 година е построено голямо двуетажно училище с 8 класни стаи и два салона. Училищата стават две. „Новото“ е по-модерно и впечатляващо със своите резбарски украшения.


Съвсем скоро обаче двете училища се оказват недостатъчни за нуждите от обучение, което налага построяването на още едно училище в „долния край на града“ – мястото на сегашното училище „Васил Левски“. Строителството му започва през 1910 година. През 1912 година учебната година е тържествено открита. В новото училище е преместен целият начален курс, заедно с всички учители от старата прогимназия. Пръв главен учител е Цеко Минов. Училището разполага със седем класни стаи. Материалната база е изключително модерна за времето си – въртящи се черни дъски, двуместни чинове с капаци, богат библиотечен фонд. Въвеждат се нови учебни дисциплини – отечествознание, природознание, геометрично чертане… Разширява се извънкласната дейност с учениците – екскурзии, утра, трудови дни. Учителският колектив се  състои от 10 учители.

              На 17.09.1914 година – само две години след откриването, училището е посетено от Министъра на просвещението, който лично изпитва учениците по естествознание и наблюдава занятие по нововъведения учебен предмет моделиране. В летописните книги четем, че министърът е „трогнат и благодари за постигнатите високи резултати“.  През месец юни 1915г. той посещава училището отново.

              По обективни причини учебните занятия са прекъсвани за по-дълъг период четири пъти - 1912г, поради Балканската война, 1915г. – Първа световна война, 1918г. – епидемия от холера, 1941-1942 г – Втора световна война.

              В периода 1919-1944г. броят на учениците и персонала нараства. Училищната и извънучилищната дейност се разширяват и разнообразяват. Учителите засаждат съществуващия и днес парк от южната страна на училището.

До 1929 г. директор е Цено Миков. От 1930г. неговото място заема Панчо Панчев. До 1958г., поради редица обективни причини, ръководството на училището често се сменя – редуват се директорите Никола Попов, Параскева Петкова, Лазар Велев. В периода 1949 – 1953г. се организират курсове за ограмотяване. Открита е и детска градина с две групи. Училището се развива с бързи темпове. През 1955г. то е окръжен първенец по хигиенизиране и озеленяване. Случват се интензивни промени: 1956г. – училището се преобразува в основно и приема за свой патрон Апостола на свободата; 1958г. – училището се разраства до 8-ми клас, директор е Иван Цанов; 1961г. – директор вече е Стайко Гочев, оформят се двойни паралелки; 1967г. – започва строителство на нова сграда, като през това време учебните занятия се провеждат в сградата на ТМЕ „Христо Ботев“, 1980г. – открит плувен басейн към училището.

На 19.09.1972 година тържествено е открита новата просторна и слънчева сграда на ОУ „Васил Левски“ – първи етап, а през 1977г. строителството е окончателно завършено. Директор на училището по това време е Стайко Гочев, отдал 40 години от живота си за развитието на образователното дело в Ботевград. Той е най-дългогодишният ръководител на училището – от 1960г. до 1984г. - цели 24 години.

През 1985 година за директор на училището е назначена  Мира Недкова. По време на нейното 10 годишно ръководство броят на учениците е най-голям в Софийска област и на второ място в страната. През учебната 1987/1988 година в него се обучават 1928 ученици, като 294 от тях са първокласници.  Училището бележи редица успехи, между които комплексен първенец на Софийски окръг и орден „Кирил и Методий“ – първа степен То е първото и единственото в общината, в което са сформирани специализирани паралелки по музика и изобразително изкуство. То е и първото училище, което предлага реален избор на чужд език между четири езика – руски, английски, немски и френски. В началото на 90-те години, поради демографската криза в града, броят на учениците започва постепенно да намалява. 

На 15.09.1995г. ОУ „Васил Левски“ – Ботевград, е посетено от Министъра на науката, образованието и технологиите г-н Илчо Димитров. На училището е дадена висока оценка. Същата година г-жа Недкова освобождава директорския пост, поради кандидатстване за по-висока длъжност в РИ на МОНТ. Управлението на училището се поема от Стилиян Първанов – помощник-директор в училището до този момент.  Г-н Стилиян Първанов е директор до 2004г.

В Летописната книга на училището летописът за учебната 1996/1997г започва така: „За съжаление и тази година поставя трудни проблеми още на 01.09.1996г. Става вече традиция да прекрачваме прага на училището със страхове за работното място, за нормалния ход на зимните месеци, за закъсняващи ученици и помагала, за намаляване броя на учениците и невъзможността да се приберат и задържат децата от ромски произход.“ От тази година започват усилията на педагогическия екип за райониране на града. В Летописната книга четем: „Общината отказва да районира града и раздели циганския квартал, така че броят на децата в двете училища да е еднакъв.“ Родителите започват да предпочитат другото основно училище. Броят на учениците намалява, но успехи има.  През учебната 1999/2000 година спортисти от училището печелят републиканска титла по баскетбол, както и първо и второ място в републиканско първенство по акробатика. Ученици се представят отлично в олимпиади по български език, математика, физика, химия.

През 2004г. за директор на ОУ „Васил Левски“ – Ботевград, е назначен г-н Петко Маринов. Учебната 2004/2005година започва с 813 ученици, от които 347 са от ромския етнос. Всяка следваща учебна година броят на учениците намалява. През учебната 2008/2009 година учениците са 452. Училището продължава да работи с пълна пара. Открит е нов компютърен кабинет, обновена е училищната библиотека. По повод 100 годишнината е открита нова музейна сбирка. Господин Маринов е директор до 2013г.

През май 2005г в новия квартал на Ботевград – кв. „Изток“, е направена първа копка на нова училищна сграда. През учебната 2007/2008 година училищната сграда е открита и започва да функционира като филиал на ОУ „Васил Левски“, но само след година филиалът е преобразуван в основно училище. Първоначално една паралелка от училище „Васил Левски“  се премества в новото училище, заедно със своята учителка. След няколко години – още една. Немалка част от учителите потърсиха и намериха работа в другите две основни училища. Така се стига до положението, в ученическия състав на ОУ „Васил Левски“- Ботевград, да преобладават учениците от ромския етнос.  Усилията на общинското ръководство да промени картината, останаха неуспешни.

През последните 10 години броят на учениците варира между 240 – 260 ученици. От 2013г. директор е Евгения Иванова. Училищният екип работи здраво, за да мотивира учениците да идват редовно на училище и да показват добри резултати от образователния процес. Наред с образователно-възпитателната дейност се реализират редица европейски проекти и национални програми, посредством които се цели повишаване на интереса към училището и ангажиране на родителите към училищния живот.

              Училището разполага с база, отговаряща на изискванията за образователна и физическа среда. Всички класни стаи са съвременно обзаведени и оборудвани. В двата компютърни кабинета са осигурени условия за качествено обучение в областта на информационните технологии.  Особени грижи се полагат за създаване на многообхватна и разнообразна база за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа на учениците според потребностите и интересите им.

                  Текучество на педагогически специалисти няма. Всички те са наясно, че учениците, които учат в училище „Васил Левски“, са деца на нашия град и че като всички останали имат нужда от качествено образование и възпитание. Всяка година училището печели награди от състезания с различни направления на различно ниво-общински, областни, национални и международни. В националните състезания, организирани от СБНУ  в различни образователни области, вече четвърта година се включват около една трета от учениците от начален етап. От достигналите до финалния кръг немалко ученици печелят златни и сребърни медали.

Провеждат се редица вътрешноучилищни състезания, конкурси, отворени врати. Знаем възможностите на всяко дете. Педагогическите специалисти търсят таланти сред ученици, откриват ги и ги развиват. Училищното сърце продължава да тупти.

Контакти

Основно училище „Васил Левски“ - гр.Ботевград ул. „Александър Батенберг“ №14 Тел.0723 66821

Search